Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van LoveItFashion.nl

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Love It Fashion en op alle met Love It Fashion aangegane overeenkomsten.
1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Love It Fashion ingestemd is.
1.5 Onder "Koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Love It Fashion in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.6 Love It Fashion behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan wettelijke normen van Nederland.
1.7 Door het gebruik van de internetsite van Love It Fashion en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten.

2.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
2.2 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd per e-mail of post is verzonden naar het door Koper opgegeven emailadres of hoofdadres.
2.4 Koper en Love It Fashion komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.3 is vermeld. Vooral ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Love It Fashion zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.
2.5 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Love It Fashion garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen.

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief 21% omzetbelasting (BTW).
3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen.
3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die Love It Fashion in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld.
3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs.

4. Betaling

4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
via iDEAL
Via After Pay
Via Vooruitbetaling
Via betalen bij afhalen
Via een SEPA machtiging
Er kan uitsluitend middels bovenstaande Betaalmogelijkheden betaald worden, Betalen op factuur wordt niet geaccepteerd.

4.2 Bij betaling middels After Pay is het na volgende van kracht:
AfterPay voert voor www.loveitfashion.nl het volledige achteraf betaalproces uit. Dit betekent dat u een digitale factuur van AfterPay via e-mail ontvangt om het gekochte product(en) te betalen. U kunt bij www.loveitfashion.nl betalen met een digitale factuur tot een bedrag van €150,= als u voor de eerste keer betaalt via AfterPay. Bent u al bekend bij AfterPay, dan kunt u betalen tot een bedrag van €250,=.
Er wordt hiervoor €2.95 in rekening gebracht.

Ter goedkeuring van uw verzoek om te betalen met acceptgiro voert AfterPay een gegevenscontrole uit. AfterPay hanteert een strikt privacy beleid zoals omschreven in haar privacy statement. Mocht onverhoopt uw verzoek tot betaling met acceptgiro niet geautoriseerd worden, dan kunt u natuurlijk het aan te kopen product betalen met een andere betaalmethode.

U kunt bij vragen altijd contact met AfterPay opnemen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het consumentendeel van de AfterPay website.

4.3 Love It Fashion biedt u de gelegenheid om middels automatische incasso uw order te bestellen. Hierin gaat Love It Fashion uit dat de koper voldoende saldo heeft bij het akkoord gaan van de bestelling. Wanneer de koper in gebreke blijft hierin behoudt Love It Fashion zich het recht de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de koper. Echter dient Love It Fashion zich alvorens zij zich hiertoe zetten voldoende ingespannen te hebben om de vordering zelf te innen doormiddel van een herinnering en een aanmaning.

4.4 Bij betaling bij afhalen is de navolgende identiteit van Love It Fashion van kracht:
Love It Fashion;
Fridtjof Nansenstraat 31,
5223 TL Den Bosch;
Telefoonnummer: 06-27445782 te bereiken ma t/m vr van 09:00 uur – 18:00 uur
E-mailadres: [email protected]
KvK-nummer: 50866699
Btw-identificatienummer: NL.169834578.b.01

5. Levering en leveringstijd.

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Love It Fashion ernaar om bestellingen binnen maximaal 1-2 werkdagen te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Love It Fashion kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. De maximale levertijd zal 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen. Mocht deze levertijd niet haalbaar zijn stellen wij u hiervan op de hoogte. U heeft dan het recht om de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk, doch binnen 14 dagen gecrediteerd.
5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail of telefonisch worden gemeld.
5.3 Wanneer er een product specifiek voor de koper besteld moet worden, zal dit echter alleen geschieden wanneer het product vooraf voldaan is.
5.4 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
5.5 Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.

6. Ruilen en herroeping recht

6.1 U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via [email protected] Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.
* ivm hygiënische redenen is het niet toegestaan om slips en broekjes van badkleding te retourneren, ook als de verzegelde verpakkingen geopend zijn worden deze helaas niet retour genomen
6.2 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Overeenkomsten met consumentkopers waar uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroeping recht uit te oefenen binnen veertien (14) dagen* na aflevering van het product in kwestie. *Dag van levering telt als eerste dag.
6.3 De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
6.4 Indien de consumentkoper van het herroeping recht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt conform de voorwaarden en instructies, dan draagt Love It Fashion zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen.


7. Garantie en aansprakelijkheid

7.1 Love It Fashion garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
7.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
7.3 Love It Fashion is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Love It Fashion. Love It Fashion is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.
7.4 Indien Love It Fashion , om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
7.5 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Love It Fashion of de fabrikant zijn verricht;
- indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.
7.6 De Koper is gehouden Love It Fashion te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Love It Fashion mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
De Koper is verplicht het product aan Love It Fashion te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht Love It Fashion zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.
7.7 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.
Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.
Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.

8. Overmacht

8.1 In geval van overmacht is Love It Fashion niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

9. Intellectuele eigendom

9.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Love It Fashion , haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

10. Persoonsgegevens.

10.1 Love It Fashion zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Love It Fashion neemt daarbij de van toepassing zijnde privacy regel- en wetgeving in acht.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

11.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12. Links

12.1 De site van Love It Fashion kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Love It Fashion geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk (zie hiervoor ook onze "Privacy Policy").

13. Uw rechten

13.1 U kunt altijd aan Love It Fashion vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan Love It Fashion vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, welke Love It Fashion zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u Love It Fashion hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw emailadres heeft opgegeven.

14. klachten

14.1 Voor klachten wij u graag naar ons contactformulier of neem contact op met onze klachten Afdeling tel.073-689 86 29
Mocht u er met ons niet uitkomen kunt u zich ook richten tot Het ODR Platform een onafhankelijke geschillen commissie voor webwinkels, hiervoor kunt u gebruik maken van de onderstaande link.

http://ec.europa.eu/odr

Voordat u zich hier toe richt moet u wel eerst uw klacht bij ons neerleggen, alvorens zij uw klacht in behandeling nemen.

15. [email protected] en Fashion Party`s

15.1 Love It Fashion hanteert voor [email protected] een minimaal bestedingsbedrag of wanneer men niets af neemt een verplicht kilometer tarief. De koper is zich er ook van bewust dat bij het annuleren van de afspraak binnen 24 uur de kilometerprijs in rekening gebracht zal worden voor de gereserveerde tijd. En de koper kan pas weer een afspraak plannen wanneer het openstaande bedrag voldaan is. bij gebreke hiervan zal na voldoende inspanning van Love It Fashion middels een herrinnering en aanmaning, zal de vordering uit handen gegeven worden aan een incasso bureau.

15.2 Bij het aangaan van een overeenkomst tot het boeken van een party krijgt de koper een cadeau. De koper heeft hiervan een kopie gekregen en weet ook dat het bedrag van dit cadeau middels een automatische incasso geint wordt, wanneer de koper geen party boekt binnen de gestelde termijn van 6 maanden. Dit is in de overeenkomst naar de koper bevestigd en de koper is hiervan ook op de hoogte. Bij uitblijven van betaling en voldoende inspanning van Love It Fashion doormiddel van een herinnering en aanmaning, behoudt Love It Fashion zich het recht de vordering uit handen te geven aan een incassobureau